Naučte se rozeznat
wz
aktualizováno:
11:31 26.3.2011

MENU: úvod :: často kladené otázky :: jak rozeznat psychopata :: jak jednat s psychopatem :: jak se zbavit psychopata :: jak pomoci psychopatovi :: nejlepší odveta je.. :: O odpuštění

Často kladené otázky

Pozn.: Tyto stránky považujte za rozsáhlou esej vyjadřující osobní názor autora, který hledá východiska a rady Pro někoho, nikoliv rady Proti někomu. Děkuji.

Kdo je psychopat?

(cit.:) "Psychopat je člověk, který splňuje Hareova kriteria této diagnózy. Psychopaty v tomto úzkém anglosaském smyslu slova charakterizují odchylky afektu, interpersonálních vztahů, životní styl a znaky antisociální poruchy osobnosti. Ta v průmyslově rozvinutých zemích postihuje asi 3-4 % mužské populace a necelé 1 % ženské populace. Ve vězeňské populaci je u mužů její výskyt až 50 %, u žen kolem 20 % " MUDr. František Koukolík, DrSc.

Výraz "psychopat" nepovažuji za hanlivé slovo, byť je tak lidmi někdy používáno. Výraz "psychopat" na tomto webu označuje výhradně tzv. deprivanty, tedy ty, kteří skutečně splňují Hareova kriteria testu PCL-R a nasbírali by v něm oněch 25 (resp.30) bodů!

Kdo může určit, zda někdo je či není psychopat?

Diagnozu stanoví psycholog nebo psychiatr vyškolený v příslušném kurzu.

Pro vaši informaci - realita je tady:
Robert Hare's Web Site devoted to the study of Psychopathy
Key References Related to Psychopathy and the Hare Scales
Key References Related to Psychopathy and the Hare Scales - nové reference
PCL-R / PCL:YV TRAINING WORKSHOPS 2010 / 2011

Aftermath: Surviving Psychopathy Foundation - toto potřebujeme v ČR. Pomoc pro ty, kteří se setkali s psychopatem (a přežili).

Jakým postupem se zjistí, zda někdo je či není psychopat?

Diagnostickým nástrojem je test PCL, který má několik podob. Jeho revidovaná podoba určená k vyšetřování dospělých lidí nese název PCL-R.

Může si psychopat uvědomit, že je psychopat?

Ano. Oni se bezpečně poznají ve výčtu vlastností uvedených v PCL-R testu.
Reagují takto:

- Tak já nevím kdo z nás není psychopat?
- Všichni jsme psychopati.
- Bůh je psychopat.
- Ty vidíš psychopaty všude.

Proč toto říkají? Psychopati si nedokáží představit, že někdo dokáže fungovat lepším způsobem, než oni sami. Psychopati se považují za lepší a chytřejší než jsou všichni ostatní lidé a tedy: jsou-li oni sami psychopati, pak nikdo kolem nemůže být nic lepšího. Logicky dojdou k tomu, že "psychopati jsme všichni". Jedinou definici boha, kterou je psychopat schopen dát dohromady, je, že "bůh je největší psychopat."

Jaká je úloha psychopatů v sektách, organizacích, aliancích a jiných skupinách?

Jakákoliv skupina lidí vedená psychopaty slouží jedinému účelu: poskytuje psychopatům dobré podmínky a za tímto účelem je udržována. Jedinci, kteří se dostali pod vliv psychopatů, se chovají stejně destruktivně, jako psychopati sami.

více zde

Jsou psychopati schizofrenní?

Nikdy. Psychopati nejsou schizofrenní a nemohou být léčeni jako schizofrenici.

Mohou být psychopati v depresi?

Ano. Psychopati bývají někdy léčeni s depresí. Ta u nich propuká v zásadě tehdy, pokud je něco/někdo trvale blokuje v jejich destruktivních záměrech. Jinými slovy: nemohou-li škodit, jak si přejí, dostávají se do deprese. Dále také: pokud jim zločin neprojde a jsou potrestání, mohou spáchat sebevraždu. Psychopata charakterizuje jeho psychopatie. Pokud ji nemůže realizovat, jak si přeje, i on chodí žádat o pomoc, úlevu a medikamenty.

Jsou psychopati přínosem pro společnost?

Psychopati mají tendenci stavit se ničivě vůči všemu, co je citově a duševně diferencovanější, než jsou oni sami. Osobně znám (pokřtěného) psychopata, který na prostý návrh: "co takhle si zajít na mši teď o vánocích?" reagoval nevzrušeně slovy: "Na mši jo? Všem křesťanům urazit palici".

Psychopati nejsou schopni ani chápat, ani vnímat osobní hodnoty - úrovně duševního (či duchovního) vhledu, kterých běžní lidé ve svém růstu přirozeně dosahují. Pro psychopaty tato pochopení nejsou ani důležitá, ani reálná. Opovrhují jimi a opovrhují také lidmi, kteří nějaké výraznější dosažení a vhled mají. Pokud se psychopat setká s kategorií, kterou opovržlivě vnímá jako "lášenka a švětélko", cítí se ohrožen a popře ji.
Pokud popření nestačí, pokusí se ji zničit.

Psychopati jsou sami ochotni "lášenku a světélko" šířit, pokud jim to zprostředkuje moc a kontrolu nad lidmi. A jsou ochotni při tom zabíjet. Psychopaty běžně najdete v církvích, sektách, duchovních a ezoterických společnostech. Najdete je totiž všude.

Lze potrestat psychopata?

Psychopat nemá svědomí. Nikdy nebude litovat svých činů, sobě nebude vyčítat nic. Vinu přenese na kohokoliv jiného, snadno bude lhát. Psychopata lze zahnat do kouta (například dostat ho před soud, do vězení). Psychopata vlastně nemůžete usvědčit tak, aby vinu uznal, ale můžete ho potrestat. Pakliže je psychopat zahnán do kouta, může se "zhroutit" nebo se pokusit o sebevraždu. Neudělá to však proto, že si náhle uvědomí svůj zločin, udělá to pro to, že si uvědomí, že mu to NEPROŠLO. Vztah psychopata a celého ostatního světa je definován bojem o kontrolu, moc, ovládnutí. Dojde-li psychopat přesvědčení, že definitivně prohrál, pak může reagovat jak výše uvedeno.

(Pozn.: Je to pravděpodobně důvod, proč spáchal sebevraždu vrah Aničky a proč se u soudu zhroutila žena, která se pokusila otrávit dceru Fridexem - tito lidé se nezhroutili proto, že si uvědomili, co hrozného provedli. Zhroutili se proto, že si uvědomili, že jim to neprošlo.)

Všichni lidé mají svědomí.

NE. Ale bylo by to fajn.

Společnost z lidí vytváří psychopaty.

NE. Psychopati se na tento svět rodí. Zážitky z dětství nijak neovlivní, zda člověk je psychopatem nebo ne. Skutečný psychopat se narodí jako psychopat a zemře jako psychopat. Neexistuje terapie. Psychopati se projevují jako psychopati již od nejútlejšího dětství. Zlý charakter těchto dětí není důsledkem těžkostí v rodině, často tomu je naopak - charakter těchto dětí je příčinou těžkostí v rodině.

Každý se může změnit k lepšímu...

Každý člověk, který má svědomí, ano. Člověk bez svědomí ne.


(cit.:) Co s nimi? "Nenaslouchejte jejich slibům, nesnažte se je přesvědčit, převychovat ani přelstít. Okamžitě s nimi přerušte kontakt," radí český lékař Jan Hnízdil.

Lze psychopatii úspěšně léčit?

Recidivita (opakování trestné činnosti) se zvyšuje, pokud je aplikována psychoterapie.

(cit.:) "Špikový světový odborník, psycholog Robert Hare, se domnívá, že psychopati nemějí být léčeni psychoterapií, protože ti inteligentnější z nich zvládnou psychoterapeutické postupy, často ovládnou i svého psychoterapeuta a vlastně se lépe vyzbrojí k manipulaci s druhými lidmi." (Vzpoura deprivantů -Nestvůry, nástroje, obrana, Drtilová Jana, Koukolík František, Galén 2008)

Za deprivantův charakter ani chování neodpovídáte.
Nepokoušejte se napravit nenapravitelné.

Jsou všichni psychopati nebezpeční?

Kriminální, násilně se chovající psychopati jsou jen zlomkem z celkového počtu psychopatů. Mnohem více je tzv. deprivantů - sociálně úspěšných psychopatů, kteří ve vězení končí málokdy. Zejména pokud jsou činní na sociální "makroúrovni", dokáží ničit životy velkého počtu lidí (Hitler, Stalin, Caligula..). Skutečný rozdíl mezi kriminálními a "nekriminálními" psychopaty je v tom, že sociálně úspěšní psychopati, (cit.:) daleko lépe a důsledněji udržují zevní dojem, že jsou normální. Cleckey, H, The Mask of Sanity. 5th ed.St.Louis: Mosby, 1976

Deprivanti činí na sociální "mikroúrovni" znamenají "určité utrpení" pro své bližní v rodinách, v práci, na úřadech.

Je psychopatie dědičná?

Studie raného vývoje Dvojčat - VIDING, E., BLAIR, JR.MOFFITT, TE., et al. Evidence for substantial genetic risk for psychopaty in 7-years-olds. J Child Psychology and Psychiatry, 2005, 46, p.592-598) cituji: "Plné 4 pětiny rozdílů v chování mezi běžnou populací a chlapci, kteří mají psychopatické rysy, jsou podmíněny geneticky. Samozřejmě, že v tomto okamžiku není známo, které geny to jsou a jaké jsou jejich vzájemné interakce." (konec citace)

Z čeho mají psychopati strach?

Na té nejhlubší základní úrovni úplně ze všeho, protože se vnímají a prožívají jako zcela odděleni od světa. TENTO STRACH ALE NEPROŽÍVAJÍ JAKO EMOCI. Celý život stráví tím, že se svět pokoušejí dostat pod kontrolu, nějak ovládnout všechny ty lidi, zákony a děje "tam venku". Psychopati se bojí tvrdých sankcí a ještě větších psychopatů, než jsou oni sami.

1. Psychopati se bojí ztráty kontroly, kterou mají (ať již skutečně, či zdánlivě).

2. Psychopati se bojí být kontrolováni a to:

2.1. ať skutečně (proto všichni psychopati považují zákony a pravidla za něco, co existuje jen proto, aby to bylo porušováno. Oni jsou autory této myšlenky.)

2.2. nebo zdánlivě (zařaďte si sem všechny konspirační teorie). Psychopati jsou do jednoho narcisové a do jednoho jsou všichni tak trochu paranoidní. Prostě jim chybí smysl pro realitu.

Může se ze zdravého člověka stát psychopat?

NE. Nicméně přibližně 12% populace má dispozici být ovlivněn psychopaty do té míry, že zcela přejímají jejich vzorce chování a myšlení. Toto se výrazně projevuje ve skupinách, nesoucích rysy sekt. Na vrcholu hledejte psychopaty, v řadách oveček zas naprosto zmanipulované fanatiky bez stopy kritického myšlení a schopné čehokoliv.

Jaký je vztah antisociální (=dissociální) poruchy osobnosti a psychopatie?

Platí, že VŠICHNI psychopati mají dissociální poruchu osobnosti. Dissociální poruchu osobnosti mají 4% populace. Ne každý člověk, který má dissociální poruchu osobnosti je psychopat. Jen 1/4 lidí s dissociální poruchou jsou skuteční psychopati.

Po čem psychopati touží?

Po moci a kontrole. Psychopati jsou závislí na moci. Může být naprosto samoúčelná (nepřinášející žádné skutečné výhody). Často jde jen o moc zdánlivou, nebo boj o moc. V rámci boje o moc bývají psychopati iracionální i destruktivní a nerespektují dohody, práva, závazky. Jejich oběti to může stát život. Tuto závislost na moci psychopati nemají pod kontrolou. Neexistuje způsob, jak zbavit psychopata touhy po kontrole a moci. Lze udělat jediné: zbavit psychopata moci. Pozor, to jsou dvě odlišné věci.

Proč máme v životěch psychopaty?

Většinou proto, že jsme jim sami dali tu možnost. Téměř s jistotou se nám psychopat objeví tam, kde se vzdáme nějaké odpovědnosti za vlastní život, kdy se vzdáme nějakého rozhodnutí, které mělo záviset jen na nás, nebo když se vědomě rozhodneme zahodit svou šanci.© 2009-2011 elyna.wz.cz

Sdílet

menu:
úvodní stránka
NOVINKY

často kladené otázky

jak rozeznat psychopata
jak jednat s psychopatem
jak se zbavit psychopata
jak pomoci psychopatovi
nejlepší odveta je..

O odpuštění

Dr. Robert D. Hare

DENÍČKY
odkazy a zdroje
kontakt