Naučte se rozeznat psychopaty
wz
aktualizováno:
19:22 5.9.2011

MENU: úvod :: často kladené otázky :: jak rozeznat psychopata :: jak jednat s psychopatem :: jak se zbavit psychopata :: jak pomoci psychopatovi :: nejlepší odveta je.. :: O odpuštění

Jak pomoci psychopatovi?

"Co je ti po nás, Ježíši, Synu Boha nejvyššího; přišel jsi mne vyhnat ještě před tím, než se naplnil čas?"
(citát z Bible, když mluví zlý duch k Ježíši Kristu.)

Existuje jedna jediná skutečná pomoc, kterou pro své milované, psychopatií stižené bližní, můžete udělat: modlete se za ně. Buďme k sobě upřímní: totiž že všechno ostatní, co uděláte, slouží ve skutečnosti jen k minimalizaci toho nadělení, případně k prevenci těch škod, které napáchány v nějaké míře budou. Občas se mi tu mihne dotaz, proč nemám chuť jim pomáhat. Pomáhat znamená dát jim k dispozici svoje peníze a vládu nad svým životem, což je cesta, která spolehlivě vede do pekel. Takže: modlete se. To je jediná účinná pomoc. Nic účinnějšího skutečně neexistuje, než modlita (modlitba za osvobození, exorcismus, křestní rituál, jehož součástí vymítání zlého ducha je). Jak účinné to je, je samozřejmě otázka. Nicméně: Jsou-li deprivanti posedlí, zlý duch odejte. Nejsou-li posedlí, nechť odejdou sami. (Ano, toto je čistá psychologie. Je ale pravda, že nic psychopata tak neuvěřitelně nepopouzí, jak modlitba.)

Poznámka na okraj: mám tu zkušenost, žy psychopat/deprivant vždy dospívá k závěru, že "bůh je psychopat". Pokud se setkáte s tímto názorem, prověřte si jeho nositele. Je to velká nápověda. Psychopat totiž vždy vystupuje ničivě vůči všemu citově a duševně diferencovanějšímu. Psychopat nemá mentální kapacitu pro osobní hodnoty a jediné utrpení, které existuje je to jeho vlastní. Utrpení jiných lidí je pro něj ILUZORNÍ. Stejně tak je pro něj iluzorní víra v Boha a v podstatě jakýkoliv projev přirozené spirituality. Součástí tohoto faktu je, že psychopat NENÍ SCHOPEN definovat Boha jinak, než jako psychopata. Někteří z nich říkají: "svět se mi zdá" nebo "já se zdám sobě" - oni jsou odděleni od toho, co nás činí lidmi. Co nás činí lidmi? O tom lidsky nejdokonalejším v nás hovoříme jako o božském - všechen ten soucit a milosrdenství, sebeobětování. Kdo "pro spásu člověka prolil svou přesvatou krev"? Na opačném pólu je parazit. Jeho bohem je parazit. Je pro vás těžké složit si tato fakta dohromady? Napište mi.

Je nezbytné rozlišovat, co děláte pro ně a co děláte pro to, abyste napravili utrpení, nebo zabránili utrpení, které skrze psychopatii na svět přichází. Což jsou dvě naprosto odlišné věci. Doufám, že to chápete.

Dejte si na takzavné "pomáhání" - tedy krytí zlých skutků, pomoci v konání zlých skutků a v toleranci zlých skutků pozor. (Za většinou tohoto chování je jen nedostatek osobní statečnosti.) Vina tím padá i na vaši hlavu. Jistěže se to psychopatům tak líbí. Jak se trefně říká: "ďábel vždy požírá své vlastní děti". Tedy vy to budete, koho on předhodí svým nepřátelům - vás zradí, na vás svalí celou vinu. Psychopat nikdy nepřijímá vinu za své skutky. Dejte si pozor také na takzvané "druhé" (to znamená třetí, páté, dvacáté šance, které jim dáváte). Psychopati si vždy řeknou o další šanci. Jeden, který se mě pokusil zabít, mi následně řekl: "zapomeňme na stíny minulosti". Dodnes se chová, jakoby se vlastně nic nestalo. Tuto zkušenost máme prakticky všichni. Psychopati si taky vždy řeknou o to, aby jim bylo pomáháno a aby byli chráněni. Aby s nimi bylo zacházeno hezky. Když s vámi vytírají podlahu. Pokud jim předložíte PCL-R test, přesvědčí vás, že "jsme vlastně všichni stejní a všichni jsme psychopati". Jindy nám pohotově vysvětlí, že jsou lepší než všichni Pepové okolo (v tomto bodě jsou upřímní, skutečně si to myslí).

My jsme "čisté duše", říkají psychopati. My "vidíme skutečnou realitu, kterou Pepové (běžní cítící lidé) nevidí, protože jsou úplně slepí", tvrdí mi s oblibou. "Vždyť mi si jen chceme s lidmi trochu pohrát", říkají, "abychom se tolik nenudili". A "Že se partnerka nechá mlátit, to je její chyba, že tu hru hraje, přece. Taky bych se nechal mlátit, kdybych byl tak blbej jako ona." Já k tomu dodávám: "Neviňátka, tak vy si jen chcete s lidmi hrát. Jenom prstíček tam strčíme, hned zase půjdeme. To znám. Třeba takoví Mao, Stalin, nebo Hitler. Panečku, ti si uměli hrát s lidmi! Čím víc příležitostí dostanete, tím více zla napácháte."

Lidé moji, nesnažte se napravit nenapravitelné. Pokud potřebujete tyto bytosti zachraňovat, modlete se za ně. Všem, kterým opravdu nestačí úvodní odstavec, dám ještě tuto nápovědu:

(cit.) "Svatý Hospodine, Všemohoucí Otče, Věčný Bože, Otče našeho Pána Ježíše Krista, ty jsi odsoudil tohoto tyranského odpadlíka do pekelného ohně; ty jsi poslal svého jednorozeného Syna, aby přemohl onu odpornou bytost, pospěš tedy, urychli svůj příchod, abys zlému vytrhl z drápů člověka, jehož jsi stvořil ke svému obrazu a ke své podobě, zachraň tohoto člověka před zničením a před poledním démonem. Pronikni Pane, tohoto témona, jenž škodí na tvé vinici, hrůzou z tvého jména. Dej svým služebníkům důvěru, aby mohli bojovat co nejsrdnatěji s tímto ohavným drakem, aby nemohl pohrdat těmi, kdo doufají v tebe (...)

Všemohoucí Pane, Slovo Boha Otce, Ježíši Kriste, Bože a Pane každého tvora, ty jsi dal apoštolům moc, aby šlapali po hadech a štírech. Ty, jenž jsi mezi ostatními nařízeními dal také následující: "Vyhánějte zlé duchy," pročež Satan spadl z nebe jako blesk, neboť byl přemožen tvou silou (...)

Odejdi svůdce plný podvodu a falše, nepříteli ctvostí, pronásledovateli nevinných. Odejdi hubiteli, odejdi bezbožníku. Nech místo Kristu, v němž není nic ze tvých děl. (..) Nepohrdáš totiž člověkem, nýbrž tím, kdo panuje nad živými i mrtvými a kdo přijde soudit živé i mrtvé i všechny věky ohněm. (...) Věčným ohněm tě spaluje ten, který na konci časů řekne těm zlým: Pryč ode mne, zlořečení. Odejděte do věčného ohně, který je připraven pro ďábla a jeho anděly."
(konec citace, Gabriele Amroth, Exorcisté a psychiatři, Karmelitánské nakladatelství v Kostelním Vydří 2006)

To, že psychopatie existuje v našem světě, to není náhoda ani hříčka. Projevy psychopatie jsou Zlem. Co psychopatie je jiného než zlo? Bible hovoří na toto téma jasně. Mnoho lidí vynechalo ve škole důležitý předmět a proto jsou lidé vůči chápání zlu spíše zmatení, než cokoliv jiného. To se to pak poslouchá, když psychopati vyprávějí, že zlo je vůči dobru rovnoprávné.. Lidem chybí základy. Když Bůh stvořil své anděly, podrobil je zkoušce. Kdo hledal útočiště u Stvořitele, prospěl. Ty, kteří neuspěli, než se naplní čas, tak ti ke zkáze lidských duší chodí světem.

I kdybychom mluvili zcela symbolickým jazykem, který značí nějaké složité roviny existence, na kterou nemáme rozlišovací schopnosti - této jednoduché analogiii (bůh-ďábel) realita odpovídá! Nemusíme dělat věci složitější, než skutečně jsou! Vítězstvím psychopatie JE skutečně zkáza lidské duše, vzdání se identity, hodnot, sebevražda, smrt. Vždyť mi píší e-maily lidé, kteří jsou úplně dezorientovaní svým psychopatem - a to do té míry, že nejsou schopni rozlišovat co je přiměřené. A přestože je jasné, kdo je původcem jejich utrpení, jsou schopni ho i nadále krýt a v mnohém mu vyhovět. Co jsou tito lidé jiného, než zmatení a bezmocní? Oni jsou kořistí zlého, ať už si to pojmenujete jakkoliv.

Zlo nelze nikdy ignorovat - protože ono vás ignorovat nebude. Neexistuje smír, neplatí dohody. Ďábel ví, že svého Stvořitel zklamal ve zkoušce a že byl vyhnán. Ví, že je mu určena zkáza. Neříkám, že psychopati jsou ďáblové, nebo lidé pod vlivem ďábla, ale stojí za úvahu, že se tak každopádně chovají. (Jinými slovy: kdo chytí rybu je rybář. Miluji banální pravdy.)

Křesťanství je určitá "mateřská školka" člověka. Kdo ji neabsolvoval, tomu chybí základy pro život - které právě křesťanství dokáže zprostředkovat ve velmi smysluplné podobě, tak, že i dítě to pochopí. Mediální masáž senzací a reklam vám nic takového nedá. Ve škole vás to nenaučí, doma to neuslyšíte.

V modlitbě k archandělu Michaelovi to je jasně uvedeno:

Sancte Michael Archangele, defende nos in proelio, contra nequitiam et insidias diaboli esto praesidium. Imperet illi Deus, supplices deprecamur: tuque, Princeps militiae coelestis, Satanam aliosque spiritus malignos, qui ad perditionem animarum pervagantur in mundo, divina virtute, in infernum detrude. Amen.

Překlad: Svatý Michaeli Archanděli, braň nás v boji, proti zlobě a úkladům ďáblovým buď nám ochranou. Pokorně prosíme, ať mu Bůh přikáže: ty, veliteli nebeského vojska, svrhni satana a jiné zlé duchy, kteří ke zkáze duší chodí světem, Božskou mocí do pekelné propasti. Amen.

A ještě něco. Když už se skutečný psychopat dostane do ordinace psychiatra, bývá nejúčelnější postup ten, že se prostě na rovinu oznámí dotyčnému diagnoza (víme kdo jsi) a nějakým způsobem se s ním vyjednává o možných změnách v chování, přičemž ovoce nese jen to, co psychopatovi může přinést alespoň nějaké ty výhody pro něj. Rovněž se mu hrozí, je-li čím: když neudělá ústupky ze svého zlého jednání, přijde trest.

Psychopati rozumí své diagnoze trochu jinak.

Chcete jim pomáhat? Nezáleží jim na vaší pomoci. Chtějí se jen trochu pobavit, tyranie funguje docela dobře. Psychopat lituje jen sebe sama. Psychopati vstoupili na tento svět bez schopnosti cítit bolest ostatních a bez schopnosti chápat a cítit vinu.

Chcete je měnit? Oni jsou se sebou spokojeni. Jsou přesvědčeni o tom, že sami jsou "čisté duše a vidí realitu", zatímco Pepové jsou slepí. "Pepové" jsou ti ostatní lidé kolem: "ti, kteří hrají jen jeden charakter za život a věří tomu, že fakt jsou! Oni fakt jako něco cítí a věří tomu, že jsou někým. Ale vždyť oni nikým nejsou! :-)" Takže takhle vás vnímají psychopati. Smiřte se s tím, neboť s tímhle nehnete ani o píď!

Psychopat většinu věcí, která s vámi souvisí a vytváří vaši identitu, považuje za směšnou iluzi. Samozřejmě to, co souvisí s ním, už za iluzi nepovažuje a jeho vlastní utrpení je pro něj reálné. Ale jenom jeho vlastní. Vaše city jsou pro něj iluzorní. Vaše práva jsou pro něj nedůležitá. On se jich přece neúčastní. Jeho práva důležitá jsou. Psychopat je schopen někoho fyzicky zlikvidovat a pak tvrdit u soudu, že to byl on, kdo byl sám napaden. Toto se opakuje znovu a znovu. Platnost má jen ta realita, kterou vidí psychopat: "Sám si určuji pravidla!" Tak tohle se označuje slovem "narcismus". Každý psychopat je narcis.

Selhaly dosud veškeré snahy naučit je cítit s ostatními. Zato se přišlo na to, že psychopati s oblibou odkoukávají psychoterapeutické postupy a metody, aby je později mohli aplikovat ke zkáze svých obětí. Pravda je taková, že věda neumí zařídit, aby by se v psychopatovi probudilo SVĚDOMÍ. Aby začal zodpovědně spolupracovat s ostatními a respektoval a ctil jejich práva a city. Psychopat svědomí nemá, nebude mít. Bude litovat pouze sám sebe - pokud mu triky neprochází. Tedy není to jen o sobecké sebelítosti, je to o sebelítosti pro zlý důvod. Psychopat říká: "Lituji, že mi zločin nevyšel." Chcete ho snad utěšovat?

Vždy jsem v praxi ověřila, že jsou lhostejní k požadavku změny. S jedinou vyjímkou - že tím sledují nějaký svůj další zájem, ve stylu "něco za něco", kterýžto obchod rádi uzavírají ti méně inteligentní z nich, nebo se pokoušejí jen odvést pozornost (ti chytřejší). Psychopat je uvnitř naplněn nenasytností a k okolnímu světu přistupuje skrz moc, ač sám sebe často prezentuje jako sklíčeného antihrdinu. Psychopat lehce vzdoruje všem pravidlům, bez schopnosti vidět dále než na svůj vlastní prospěch. Velká pravda zní: ze svého pohledu je na světě SÁM. Není tu z jeho pohledu nikdo, na koho by musel brát ohled. Ostatní lidé jsou věci. A on (ona) má hlad. Hlad po silných impulzech v krátkodobém horizontu.

Lze jim (i nám) pomoci jedině tím, že nebudou podporováni ve svém jednání. Stejný princip, jako když žháři zabavíte zápalky, budete ho monitorovat a rozhodně mu NEBUDETE VĚŘIT, ŽE UŽ TO NIKDY NEUDĚLÁ. Protože víte dobře, že při nejbližší příležitosti UDĚLÁ. Psychopata nemůžete nikdy začlenit do společenství cítících bytostí, protože on jejich "hru na lidi" nehraje, neúčastní se jí. Nevěří, že lidé mají skutečné charaktery. Považuje to za iluzi. Na praktické úrovni se vyplatí vyhýbat se dlouhodobějším kontaktům s psychopaty. Tam, kde je kontakt bohužel nutný, vést je k racionálnímu dodržování společenských pravidel a zákonů.Malé shrnutí na závěr:

1. Psychopat necítí vinu.

2. Psychopat neslyší na morální apely.

3. Psychopat se nemění.

Z toho plyne:

1. S psychopatem nevyjednávejte o jeho vině.

2. Odkažte psychopata do mezí zákona.

3. Nesnažte se ho změnit. Nemůžete-li odolat touze změnit psychopata, modlete se za něj.

Neočekávejte spolupráci ze strany psychopata - toto jsou doslova pakty s ďáblem, které se vymstí vám (nikoliv jemu). U psychopatů typicky nacházíme kriminální chování, které jim prošlo. Nebyli souzeni, nebyli odsouzeni, nebyli potrestáni. Pokud sám psychopat spolupráci nabízí, dělá to pragmaticky proto, aby vás dříve či později využil. Očekávejte tyranii, neočekávejte slitování.Sdílet

menu:
úvodní stránka
NOVINKY

často kladené otázky

jak rozeznat psychopata
jak jednat s psychopatem
jak se zbavit psychopata
jak pomoci psychopatovi
nejlepší odveta je..

O odpuštění

Dr. Robert D. Hare

odkazy a zdroje
kontakt