Naučte se rozeznat psychopaty
wz
aktualizováno:
1:21 13.9.2011


Nový web je tady:

Knížku Sociopat od Vedle od Marthy Stout, si v české jazykové verzi můžete objednat zde, stejně tak je k dispozici přeložená kniha Bez svědomí od Roberta D.Hare, PhDr., vydalo DŮM HARFA s.r.o.

Jak rozeznat psychopata

Pokud psychopatii jsme schopni odhalit, zabráníme velkému utrpení.

"Životní cíle psychopatů bývají moc, majetek, sex, ale tím nejzákladnějším cílem je jen jeden - moc, a to pokud možno absolutní, samoúčelná moc. Mít moc obvykle znamená mít přístup k majetku i sexu, při kterém jde více o kontrolu, ovládnutí partnerky nebo partnera než o vlastní prožitek." MUDr. František Koukolík, DrSc

Přednáška od MUDr. Františka Koukolíka zde (video)PCL-R

Test PCL-R se běžně využívá pro diagnostikování psychopatie.

Autorem testu PCL-R je Dr.Robert D. Hare, renomovaný badatel v oboru kriminální psychologie. Hare je emeritním profesorem University of British Columbia, kde byl jeho výzkum zaměřen na psychopatologii a psychofyziologii.

Faktor 1: Agresivní narcismus

1. Nápadné kouzlo, výmluvnost a povrchní šarm
2. Grandiózní sebehodnocení
3. Patologické lhaní
4. Manipulativní a podvádějící
5. Nepřítomnost výčitek svědomí nebo pocitů viny
6. Povrchnost, mělkost (oploštěný afekt)
7. Necitlivý/nedostatek empatie
8. Neschopen přijímat odpovědnost za vlastní činy

Faktor 2: Společensky deviovaný životní styl

9. Potřeba vzrušení a/nebo sklon k nudě
10. Parazitický životní styl
11. Špatná sebekontrola
12. Nedostatek realistických, dlouhodobých cílů
13. Impulsivita
14. Nezodpovědnost
15. Kriminalita v dětství či v průběhu dospívání
16. Problémové chování v dětství či v průběhu dospívání
17. Zrušení podmínečného propuštění

Zvláštnosti nekorelující ani s jedním faktorem

18. Promiskuitní sexuální chování
19. Mnoho krátkodobých manželských vztahů
20. Kriminální všestrannost (Univerzální kriminální chování)
21. Druhotně získané dovednosti sociopatického/sociologického podmiňování*

* Nově přibyl bod č.21 "Acquired behavioural sociopathy/sociological conditioning". Tento bod znamená, že daná osoba se spoléhá na sociologické dovednosti a triky, aby klamala. Jinými slovy: Zneužívá vědu i terapii.

Tyto položky zjišťují citové, interpersonální a behaviorální rysy. Každá z položek je hodnocena od nuly do dvou. Celková suma bodů pak stanoví rozsah psychopatie dané osoby:

Otázek je tedy celkem 20. Pokud je znak nepřítomen, skore za položku je 0. Pokud je znak pravděpodobně přítomen, skore 1, pokud je znak zcela jistě přítomen, skore 2. Skore celkem 30 bodů (v USA) nebo celkem 25 bodů (ve Velké Británii) znamená s vysokou pravděpodobností odhaleného psychopata.Poznámky:

1. Diagnozu stanoví pouze psycholog nebo psychiatr vyškolený v příslušném kurzu.

2. Není trestné být psychopatem.

3. Lze říct, že psychopatem je ten, KDO SE JAKO PSYCHOPAT CHOVÁ - psychopatie je chování. Je to parazitní životní strategie. Podle jejich činů je poznáte. Jen podle jejich činů jim také náleží trest. Ne proto, co jsou, ale VÝHRADNĚ za to, JAK SE CHOVAJÍ.

4. Za své činy nesou 100% odpovědnost. Jsou plně příčetní. Netrpí bludy. Nejsou schizofrenní. Jsou-li souzeni, soudy jim přiznávají vinu v plném rozsahu.

5. Nemění se.

Pozn.: Faktorová analýza PCL-R testu brzy ukázala, že sestává ze dvou faktorů. Faktor 1 zachycuje vlastnosti, které se týkají interpersonálních a citových deficitů psychopatů. Faktor 2 se zabývá symptomy, které se týkají protispolečenského chování (impulsivnost, nezodpovědnost, špatná sebekontrola). Faktor 1 koreluje s narcistní poruchou osobnosti a faktor 2 se zdá být příbuzný dissociální poruše osobnosti, sociální deviaci. Nedávná statistická analýza signalizovala ještě třetí položku, která se vztahuje k protispolečenskému chování. Položky PCL-R se tedy rozdělily do tří faktorů: arogantní a klamný styl chování, nedostatečné citové prožívání a impulsivní a nezodpovědný styl chování. V nejposledněji vydané verzi PCL-R doktor Hare člení faktor protispolečenského chování na celkem 4 části (Faktor 2 rozdělený na dvě části).

Pozn. Toto je verze testu z Hare Psychopathy Checklist - From Wikipedia, the free encyclopedia - This page was last modified on 18 March 2011 at 10:23.

Pozn.1.: Pokud se pokusíte tento test sami vyhodnotit a vyjde vám u někoho 25 bodů a více, neznamená to ještě, že je dotyčný deprivant/psychopat. Je to však pravděpodobné. Diagnozu může stanovit jen psycholog nebo psychiatr vyškolený v příslušném kurzu. Není trestné být psychopat. Psychopati jsou plně příčetní, za své činy nesou vinu v plném rozsahu - pokud však něco provedou. Oni si to dovolí pokaždé, když ucítí příležitost a slabou (neinformovanou) kořist. Psychopat vždy bezpečně pozná, kdo je jeho kořist a kde jsou její slabiny.

Pozn.2.: To, že vám u někoho vyjde tak vysoké skóre, že to s největší pravděpodobností psychopatie bude, ještě neznamená, že daný jedinec bude a má být nějak potrestán, zavřen do blázince nebo do vězení. Test vám pouze napoví, zda a NAKOLIK JE NEBEZPEČNÉ s takovým člověkem mít jakékoliv dohody, spolupráci, partnerství, pořizování dětí ect. Pokud se totiž zapletete se skutečným psychopatem/deprivantem, nikdy se nezbavíte tendence psychopata zasahovat vám do života. I když utečete, můžete se dočkat nekonečných nepříjemností včetně různých anonymních udální, obvinění, trestních oznámení, dokonce prokletí. (Znám jednu paní Zdenu, která nenáviděla svou dceru. Dcera v dospělosti s matkou ukončila veškerý kontakt. Když matka zjistila, že na dceru nijak nemůže, sehnala si jakousi šarlatánku. Šarlatánce zaplatila několik tisíc korun za kletbu: "Galium halí *****, řeka teče nazpět" Na psychopata dost bizardní investice.

Pozn.3.: Dá se očekávat, že čím více bodů v testu někdo nasbírá, tím těžší to s ním budete mít. Sama jsem pět let udržovala vztah s někým, kdo nasbíral 32 bodů. Vím, o čem mluvím.Nejčastější psychopat, na kterého narazíte..

Nejčastější psychopat, na kterého narazíte, je tzv. deprivant. Tedy psychopat subkriminální.

Škála psychopatů je široká. Na jednom konci stojí sérioví a masoví vrazi, na straně druhé se svobodně pohybují "subkriminální", "sociálně úspěšní" psychopati, označovaní v českém prostředí psychiatrie jako "deprivanti". Těch je také nejvíce. Psychopati, kteří ke zkáze svých bližních přebývají mezi námi neodhaleni. Ti, kteří málokdy jdou "za něco sedět". Ti, kteří své bližní doženou k sebevraždě. Ti, jejichž cílem je kontrola, manipulace, tyranie - tímto se povzneseně baví. Neznají lístost ani pocit viny (litují pouze sebe). Nemají svědomí.

Psychopatie je, bohužel, parazitní životní strategie: "sport" těch, kteří považují agresivitu za sílu a slušnost za slabost. Buďte schopni psychopatii rozeznat, když se s ní setkáte. Nikdy toto chování netolerujte. Nikdy u nikoho toto chování nekryjte ani neomlouvejte. Nikdy nedávejte druhou šanci. Podívejte se do rubriky Často kladené otázky.

Nejnebezpečnější psychopati (nekriminální psychopati, ti kteří jsou nejlépe mezi lidmi schováni) mohou být někdy hmotně i sexuálně zcela asketičí.

Ve Velké Británii se již několik let vede ostrá diskuse na téma, co by se mělo s psychopaty udělat. Někteří odborníci by rádi tyto jedince izolovali od zbytku populace ještě v době, kdy psychopat nic provést nestihne. Uvažuje se o několika možnostech plynoucích z vládních návrhů. Například jde o příkaz k zadržení nebezpečného jedince s těžkou poruchou osobnosti (aniž by spáchal zložin), možnost vazby za účelem odborného vyšetření a větší užívání doživotního trestu vězení.Trochu podrobněji:

Povrchnost, mělkost, oploštěný afekt:

Nejsou schopni popsat pocity a emoce. Mohou být schopni to předstírat, ale požádejte je, aby své pocity popsali, rozvedli či vsyvětlili - a jsou ztraceni. Řeknou vám něco v tom smyslu, že je napadáte. Ano, cítí se napadeni.

Předstírání emocí. Protože psychopatům chybí empatie, jsou odkázáni na svůj většinou velice dobrý pozorovací talent. Celý život se učí předstírat emoce co nejvěrohodněji. Tam kde cítící člověk vnímá srdcem, co se děje, psychopat vnímá hlavou a rozumem. Pozoruje - neprožívá. Pak také předvede herecký výstup - a nic víc než to. Pokud se psychopat mine ve svém odhadu a předvede vám chybnou emoci, poznáte to. Například když vás obejme, přestože to nepovažujete za vhodné. Běžný člověk to pozná empatií, psychopat je odkázán na rozum. Empatie je neomylná, psychopat omylný. Kdykoliv máte pocit "tady není něco v pořádku", berte tento svůj pocit vážně!(cit.) ".. vlastnost „nepřítomnosti duše" z nich činí velmi účinné „stoje". Mohou být velmi talentovaní, moho psát vědecké práce, napodobovat slova o citech, ale po čase je jasné, že jejich slova neodpovídají jejich činům. Jde o typ člověka, kteří může tvrdit jak jsou zdevastováni žalem a kteří následně odejdou na večírek „aby zapoměli." Problémem je: oni OPRAVDU zapomenou. " lidé bez duše psychopati [»](cit.)

Bezcitnost: psychopat vykazuje nepřítomnost výčitek svědomí a také zcela povrchní cítění a citové prožívání. Nerespektuje city lidí kolem sebe (nerespektuje ani jejich práva). Bezcitnost vede ke krutostem. Psychopat není ochoten převzít odpovědnost za vlastní činy. Pokud je vnější mocí přinucen přijmout trest, uvědomí si "svět vyhrál nade mnou" a může se z toho zhroutit. Veškeré negativní věci pečlivě a okamžitě externalizuje - vždy za "to" může okolí, ostatní, kdokoliv jiný. Psychopati nadto mimořádně dobře předstírají emoce, často tak, že jsou "ještě skutečnější než skutečné". Občas ale udělají chybu a přehnané divadlo sehrají v neadekvátní situaci. Pak to působí divně - vznikla mezera pro odhalení.

Nechápou osobní hodnoty. Nejsou schopni těmto věcem porozumět, ani se jimi zabývat. Neexistuje způsob, jak jim tyto věci vysvětlit. Ve svém životě jsou lhostejni k čemukoliv citově a duševně (či duchovně) diferencovanému. To, co dává životu lidský rozměr a smysl, nemá pro psychopaty žádnou váhu. Popírají existenci tohoto rozměru, vystupují proti němu ničivě. Pohrdají lidmi. Ničivě vystupují vůči dílům, která prezentují vhled a dosažení. Likvidují důvěru člověka ve smysl života.

Zcela bez altruismu. (Kromě toho čistě účelového).

Nepřítomnost výčitek svědomí nebo pocitů viny:

Psychopati jsou bez svědomí. Trvale a nenapravitelně. Neomlouvají se a nikdy nenapravují škody. Pokud něco naprosto pokazili, nejprve se (uraženě) stáhnou a následně se pokusí z celé situace vylhat. Že za to mohly okolnosti a kdokoliv jiný, jen ne oni. Tam, kde by zdravého člověka fackovala hamba, tam je psychopat povznesen, stále lehce nad věcí. Bezostyšně konstruuje minulost dle vlastní fantazie. A ve svůj prospěch.

Manipulativní a podvádějící:

Podvádění projevující se opakovaným lhaním, užíváním tzv. nicknames (přezdívek), využíváním druhých lidí pro vlastní zisk či blaho.

(cit.) „I přesto že jsou lhostejní k právům svých společníků, jsou schopní inspirovat pocity důvěry a jistoty." Psychopat nevidí žádný nedostatek ve své psychice, žádnou potřebu pro změnu." lidé bez duše psychopati [»](cit.)

Psychopati se liší od normální populace právě tím, že nejsou schopni dlouhodobé spolupráce. Na začátku spolupracují, jako ostatní lidé, ale po krátké chvíli spouští své podvodné chování.."

Po odhaleném podvodu psychopati většinou vyčkávají a čekají, že se na událost pozapomene. Pak začnou znovu, jakoby se nic nestalo.

Lhaní. Bez ostychu se dopouštějí lží. Patologické lhaní ve vlastní prospěch. Psychopat bude do "roztrhání těla" tvrdit evidentní lež. Ve vztazích je toto extrémně vyčerpávající, protože oběť se obvykle o to více snaží dokázat, že tvrzené není pravda. V praxi: pracuje mnohem více, psychopat nedělá nic.. ale kritizuje, jaká je jeho oběť neschopná, líná, pomalá, pořád spí, všude je nepořádek, špína... a vyžaduje teplé večeře ve 4 ráno, po návratu z hospody. Psychopat si zajistí servis, absolutní kontrolu, moc. Výčitky svědomí nemá, hamba mu není. Podle něj je vše v pořádku.

Závislost na kontrole a moci. Závislost, která není pod kontrolou. Doslova posedlost, doživotní, neutlumitelná, které s nelze nijak zbavit. Můžete psychopata zbavit moci, ale nemůžete psychopata zbavit jeho touhy po kontrole a moci. Psychopat je z podstaty manipulátor. Když jde psychopat za svým, maskuje to. Tolik toho pro vás dělá, tolik vás miluje,.. a vy, "nevděčníci... jste tak neschopní, nevděční, nenávistní, slabí, chudí, Kde byste bez svého psychopata byli?" A tak dále, a tak podobně. Pokud už jste něco na tento způsob zažili, víte, o čem tu mluvím.

(cit.: http://cs.wikipedia.org/wiki/Manipulátor - Manipulátor dle Isabelle Nazare-Aga) "Psycholožka Isabelle Nazare-Aga uvádí ve stati Jak poznat manipulátora 30 znaků, podle nichž identifikuje osobnost s manipulativními rysy. Za manipulátora považuje takovou osobnost, která vyhovuje aspoň 10 následujícím znakům:

1. Je egocentrický.
2. Přenáší zodpovědnost ze sebe na druhé.
3. Navozuje u oběti pocit viny.
4. Nesděluje jasně své požadavky, potřeby.
5. Odpovídá většinou neurčitě.
6. Mění své postoje podle situace a podle osoby, s níž právě komunikuje.
7. Své potřeby zakrývá logickými důvody.
8. Požaduje od druhých dokonalost, neměnnost názorů apod.
9. Zpochybňuje kvality druhých, nenápadně druhé kritizuje a soudí, hovoří o nich s despektem.
10. Rád komunikuje nepřímo. Přes třetí osobu, telefonicky, písemně apod.
11. Zasívá nesvár, podněcuje podezíravost. Rozděluje, aby mohl lépe panovat.
12. Často ze sebe dělá oběť, aby ho ostatní litovali.
13. Nedbá na žádosti druhých, přičemž tvrdí pravý opak.
14. Využívá morálních zásad druhých k naplnění vlastních potřeb.
15. Citově či jinak vydírá nebo vyhrožuje. Skrytě nebo otevřeně.
16. Často mění téma uprostřed hovoru.
17. Vyhýbá se pracovním schůzkám a poradám.
18. Zaměřuje se na neznalosti druhých a snaží se tak vyvolat dojem, že „má navrch“.
19. Lže.
20. Hlásá lež, aby se dozvěděl pravdu. Překrucuje a interpretuje výroky druhých.
21. Závidí třeba i osobám velmi blízkým.
22. Nesnáší kritiku. Dokáže popírat zcela zřejmá fakta.
23. Nedbá na práva, potřeby a přání druhých.
24. Často vydává pokyny a nutí druhé jednat na poslední chvíli.
25. Jeho slovní projev zní logicky, avšak jeho postoje, činy nebo způsob života svědčí o pravém opaku.
26. Dává dary, snaží se zalíbit, lichotí a nečekaně projevuje drobné úsluhy.
27. V jeho přítomnosti se ostatní cítí nepříjemně a nesvobodně.
28. Jde naprosto důsledně za svým cílem, ovšem na úkor druhých.
29. Přiměje oběť k jednání, které by o vlastní vůli nejspíš nedopustila.
30. Lidé, kteří ho znají, o něm stále hovoří, i když není přítomen.
"

Manipulátor může používat i různé metody zaměřené na destrukci osobnosti manipulované osoby. Například cílové osobě či osobám nenápadně mění důvěrně známé prostředí tak, aby se v něm neorientovala a cítila nesvá. Když potřebuje, upozorňuje na své zásluhy a zároveň snižuje sebevědomí oběti. Neváhá věnovat dar velké ceny nebo půjčit peníze apod., protože si tím svou oběť morálně zavazuje. V manželství se manipulátor běžně dopouští citového vydírání. Snaží se vzbudit silné emoce (strach, pocit viny). Dokáže zcela rozvrátit rodinu.
(cit.Wikipedie)

Manipulativní chování, vztah k lidem jako k věcem a dělením lidí na silné a slabochy vede k tomu, že jejich vztahy nemají dlouhého trvání. Lidi jsou pro ně užiteční, pokud něco potřebují, pokud ne, pak jsou bezcenní.

Pochopení někoho, kdo vynaložil velké úsilí, aby se zpod vlivu psychopata dostal:
(cit.) "Pomáhání je velmi zrádné. Pomáháme tomu, kdo nemůže. Pomáháním odebíráme druhému kompetence k tomu, aby se sám postaral. (...) Pomáhání na nepravém místě bývá hrou o moc. (...) Sama jsem kdysi byla obětí nevyžádaného pomáhání a musela jsem vynaložit obrovské množství energie, abych se samozvaně pomáhajícího, kterého jsem vnímala jako parazita, zbavila."
(Zdroj: wahlgrenis.cz, Arentas 13.03.2010 [»])

Nedostatek realistických, dlouhodobých cílů:

Narcismus - pro narcistickou osobnost (psychopat je narcistní) je vždy reálná jen ta skutečnost, která odpovídá jejím přáním, jejímu myšlení a jejím pocitům.

Věří čemukoliv, o čem prohlásí, že to pravda je.

Je schopen popírat i zcela zjevnou skutečnost. I tváří v tvář faktům je schopen tvrdit, že neexistují.

(cit.) K psychopatii patří extrémní narcizmus spolu s naprostým nedostatkem smyslu pro skutečnost. Britské listy, Hitler, manažeři a nebezpečí psychopatie [»](cit.)

Ne, nejsou šílení, neblábolí nic o ufonech a skřítcích.. jde o to,

(cit.) že vždy jde o poruchu vztahu k druhým lidem a z ní vznikající pokřivené vnímání reality. Již jsem zmínil pojem narcizmus. Pro narcistickou osobnost je vždy reálná jen ta skutečnost, která odpovídá jejím přáním, jejímu myšlení a jejím pocitům. Narcistický člověk dojít snadno k přesvědčení o své neomylnosti a dokonalosti . Každý, kdo narušuje tento jeho obraz je nepřítel, proti němuž obrací svou agresi.. Britské listy, Hitler, manažeři a nebezpečí psychopatie [»](cit.)

Špatná sebekontrola:

Naprostá neschopnost zříci se okamžitého potěšení ve prospěch vzdálenějších cílů.

Běžný příklad ze života: psychopat ví, že na ně na nádraží čeká čena, že jsou domluveni, kterým vlakem spulu pojedou domů. I tak ale zůstane psychopat sedět v hospodě (okamžité potěšení), přestože ženě dal slovo. Žena odvleče těžké věci, kočárek, děti sama. Má strach o muže, volá mu, nedostane smysluplnou odpověď. Není to poprvé, co se to stalo. Psychopat neplní závazky, sliby, dané slovo opakovaně. Tenhle psychopat domů dorazí třeba až následující den. Není na něj spoleh. Je nad věcí. Neomluví se. Nemá potřebu své selhání nějak odčinit. Obviní ženu. Přenese odpovědnost za to, co se stalo, na někoho jiného. Řekne jí, že je to její chyba.

Impulzivita:

Impulzivita a neustálá potřeba podnětů zvenku. Ponecháte-li je o samotě, doslova "lezou po zdi". Nudí se. Jako by žili v neustálém nedostatku zajímavých podnětů a měli snížený práh bolesti. Například podněty, které u ostatních lidí vyvolávají poplachovou, obrannou a únikovou reakci, u psychopatů vyvolávají spíše orientačně-pátrací reakci a zájem. Jako by jim bylo jedno, co cítí, ale hlavně, aby to bylo hodně silné.http://www.stoplus.cz/archiv/psycho.html [»]
časopis 100 + 1, č. 5/2008

(cit.)

JAK SE POZNÁ PSYCHOPAT?

Americký soudní psycholog a přední expert Robert Hare uvádí dvacet znaků, podle nichž lze poznat psychopata. Soubor vyvinutý v osmdesátých letech minulého století je dnes známý pod zkratkou PCL-R (Psychopathy Checklist-Revised) a běžně se využívá pro diagnostické účely ve výzkumné a klinické praxi. Současná revidovaná verze obsahuje následující body, tedy charakteristiky, které psychopat obvykle má:

  • výmluvnost a povrchní šarm - přehnané sebevědomí a pocit důležitosti
  • neustálé hledání prožitků, pocit nudy - chorobné lhaní
  • podvodné a manipulativní jednání - absence svědomí a pocitu viny
  • citová povrchnost - chlad, nedostatek empatie
  • příživnický životní styl - oslabená sebekontrola
  • promiskuita - problematické chování od raného věku
  • absence reálných dlouhodobých cílů - impulzivnost
  • nezodpovědnost - neschopnost přijmout důsledky vlastního jednání
  • početné manželské (nebo manželství podobné) vztahy - kriminalita v mladistvém věku
  • nerespektování pokynů a úkolů - různorodá kriminalita

Pro každý z uvedených bodů existuje podrobnější popis a přesné pokyny k jeho identifikaci. Zjišťuje se, do jaké míry je daný jev přítomen (0 nepřítomnost nebo neprůkaznost, 1 pravděpodobný nebo částečný výskyt, 2 jednoznačná identifikace). Při vyšším celkovém součtu než 25 (v USA 30) bodů se již dá hovořit o psychopatické osobnosti. Zadání a přesné vyhodnocení testu mohou samozřejmě provádět jen školení odborníci s příslušnou praxí.

(konec citace)© 2009-2011 elyna.wz.cz, stránky vyjadřují názor autora, považujte je za rozsáhlou esej. Nejsem lékař, ani terapeut. Neposkytuji poradenství. Použité odkazy a zdroje zde.

Sdílet

menu:
úvodní stránka
NOVINKY

často kladené otázky

jak rozeznat psychopata
jak jednat s psychopatem
jak se zbavit psychopata
jak pomoci psychopatovi
nejlepší odveta je..

O odpuštění

Dr. Robert D. Hare

odkazy a zdroje
kontakt